Pedagogu stundas pa programmām 2021./2022.m.g.
N.p.k. Vārds/uzvārds Mācību priekšmeti
Programma 21015911 Klase Programma 21015811 Klase Profesionālā izglītība Grupa
1 ANITA ADAMOVA Dizains un tehnoloģijas, internāta skolotāja 7.b/8.b
2 AIGA GELBROTE Mājturība un tehnoloģijas 9.d Darba drošība un aizsardzība 1.e/2.e., 1.m
Viesmīlības pamati 1.m
Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums 1.e/2.e
Ēdienu gatavošanas pamati
Pārtikas produktu zinības
Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna
Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumos
Kalkulācijas pamati
Viesu apkalpošanas pamati
Ēdienu gatavošanas praktiskās mācības
Sanitārija un higiēna praktiskās mācības
2 AIGARS SKRASTIŅŠ Sports un veselība 4.a/6.a/7.a Sports un veselība 1./2.
Sports 8.a/9.a
koriģējošā vingrošana
Atbalsta personāla MK vadītājs
3 ANITRA RAUSE Mūzika visās klasēs (izņemot 2.b/5.b/6.b) Mūzika 1 .- 9.
4 ANTRA SAULĪTE Sociālās zinības 2.b/5.b/6.b
Mūzika
Vizuālā māksla
Sports
Mājturība un tehnoloģijas 6.b
Matemātika 6.b
Latviešu valoda 6.b
Saskarsme 2.b/5.b
5 BAIBA ERLIHA Dizains un tehnoloģijas 4., 7. Profesionālā saskarsme 1.e./2.e., 1.m., 1.b., 2.b
Mājturība un tehnoloģijas 5., 6., 8./9. Ekanomikas pamati 1.m
Materiālmācība
Mājsaimniecības pamati
Internāta pedagogu MK vadītāja
6 BAIBA JANSONE Klases stunda 1. - 6.
Internāta audzināgtāja
7 DACE OZOLA Internāta skolotāja Sociālās zinības 4. - 9.
8 DACE ŠLEIJA Sociālās zinības 4.a/6.a/7.a
Saskarsme
Vizuālā māksla
9 GUNDEGA STŪRĪTE Informātika 6.a Datorika 4., 7. Informātikas pamati 1.e./2.e., 1.b., 2.b
Datorika 7.b Informātika 5., 6., 8./9. Datormācība 1.m
10 IJA KAZAKA Mājturība un tehnoloģijas 6. - 9. Tekstilapstrādes pamati 1.m
Klases stunda 1.e/2.e., 1.b
Internāta skolotāja
11 ILGVARS CINIS Ģeogrāfija 5. - 9.
Metodiskā darba koordinators
12 INESE KRAUKLE Matemātika 1./2.
Latviešu valoda
Vizuālā māksla
Dabaszinības
Sociālās zinības
Dizains un tehnoloģijas 1.
Mājturība un tehnoloģijas 2.
Ētika
Internāta skolotāja
13 INGA LIEPIŅA Matemātika 4. - 9. Lietišķie aprēķini 1.e./2.e., 1.m., 1.b., 2.b
Pamatizglītības un profesionālās izglītības MK vadītāja
14 JĀNIS FREIVALDS Sports 4.b/7.b/8.b., 9.c Sports 5., 6., 8./9. Fiziskās aktivitātes 1.e./2.e., 1.m., 1.b., 2.b
Sports un veselība 4., 7.
15 LINDA GRUZNOVA Latviešu valoda 4. - 9. Lietišķā valoda 1.e./2.e., 1.m., 1.b., 2.b
Literatūra
16 LĪGA ATVASE Latviešu valoda 4.b/7.b/8.b
Literatūra
Matemātika
Mājturība un tehnoloģijas
Saciālās zinības
Vizuālā māksla
Dizains tehnoloģijas 4.b
Dabaszinības
17 MARITA JONASE Latviešu valoda 9.d
Literatūra
Matemātika
Mājturība un tehnoloģijas
Saciālās zinības
Vizuālā māksla
18 MĀRĪTE RUKMANE Dabaszinības 5. - 9. Klases stunda 7. - 9. Klases stunda 2.b
Latvijas vēsture 6., 8./9.
Pasaules vēsture 6., 8./9.
Latvijas un pasaules vēsture 7.
Internāta skolotāja
Bibliotekārē
19 SANITA MISERE Latviešu valoda 9.C Dārzkopības pamati 1.m
Literatūra
Matemātika
Mājturība un tehnoloģijas
Sociālās zinības
Vizuālā māksla
20 SARMA LIEPIŅA Vizuālā māksla 4. - 9.
21 SOLVITA MISERE-JUKĀMA Saskarsme 8.a/9.a
Vizuālā māksla
Internāta skolotāja
22 VIJA ZVIEDRE Sociālās zinības 8.a/9.a
Internāta skolotāja
23 ZAIGA VENTERE Saskarsme 5.a/8.d/9.b
Sociālās zinības
Vizuālā māksla
Sports
"C" līmeņa pedagogu metodiskās komisijas vadītāja
24. VALDIS KRAMS Dizains un tehnoloģijas 4., 7.
Mājturība un tehnoloģijas 5., 6., 8./9.
25 MARUTA KRIĶE Būvdarbu tehnoloģijas 1.b
Darba drošība un aizsardzība 1.b., 2.b
Būvmateriāli 1.b., 2.b
Rasējumu lasīšana 1.b., 2.b
Ēku un celtņu daļas 1.b
Vides aizsardzība 2.b
26 MĀRIS ZVIEDRIS Būvdarbu tehnoloģijas 2.b
Praktiskās mācības 1.b., 2.b
27. KETIJA BEĀTE GARBAČEVA Angļu valoda 1. - 9. Profesionālā svešvaloda 1.e./2.e., 1.m., 1.b., 2.b
28. GITA MEIJERE Internāta skolotāja
29. INĀRA BRENCE Internāta skolotāja
30. VIKTORIJA ŠLIVKA Internāta skolotāja
31. IVETA OLTE Internāta skolotāja
32. JĀNIS OZOLIŅŠ Internāta skolotāja
33. ASNATE PAULA GRĒNA Internāta skolotāja 9.c
34. INESE STRAZDIŅA Internāta skolotāja
35. IRĒNA DRAVANTE Internāta skolotāja
Pedagoga palīgs 4,b.7.b/8.b
36. KRISTĪNE JURĒVICA Internāta skolotāja 2.b/5.b/6.b
Pedagoga palīgs
37. SANDRA MIĶELSONE Internāta skolotāja 4.a/6.a/7.a
Pedagoga palīgs
Atbalsta personāls
Dace Kiršteine psihologs
Ināra Magone sociālais pedagogs
Zane Siliņa logopēds
Anita Veitnere Bērnu aprūpes māsa
Aigars Skrastiņš koriģējošā vingrošana
Anita Simsone aprūpētājs
Metodisko komisiju vadītāji
Inga Liepiņa Pamatizglītības un profesionālās izglītības MK vadītāja
Aigars Skrastiņš Atbalsta personāla MK vadītājs
Zaiga Ventere "C" līmeņa MK vadītāja
Baiba Erliha Internāta audzinātāju MK vadītāja
Vadība
Rita Bukovska direktore
Aiva Lagzdiņa DVIJ
Maritana Gorina DVAJ
Ilgvars Cinis Metodiskā darba koordinators